Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 - 1 februari 2023

De volgende algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Treffi BV, met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Ooievaarsstraat 43 Bus 102, met ondernemingsnummer BE 0747.677.879, info@treffi.be (hierna: "Treffi"), verantwoordelijk voor het sociale mediaplatform www.treffi.be (hierna: "Treffi.be"). Deze overeenkomst regelt uw gebruik van Treffi.be, zowel als toevallige bezoeker en als geregistreerde gebruiker zoals hieronder beschreven.

Door Treffi.be te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst (hierna: de "Overeenkomst"). Voor zover u zich op Treffi.be registreert, gelden naast de voorwaarden die van toepassing zijn op alle bezoekers van Treffi.be, ook de voorwaarden die alleen van toepassing zijn op geregistreerde gebruikers.

1. Voorwaarden voor registratie

U moet zich op Treffi.be registreren om gebruik te kunnen maken van de diensten. U zal worden gevraagd een account aan te maken, waarbij u akkoord gaat met het verstrekken van correcte en volledige informatie. Meer bepaald moet u uw echte naam en voornaam opgeven en kan u geen schuilnamen, nicknames of valse namen gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord om uw accountinformatie bij te werken zodra deze niet langer up-to-date is.

Om zich te registreren op Treffi.be, heeft u een e-mailadres nodig en dient u een wachtwoord in te geven die voldoet aan de wachtwoordcriteria die in het registratieformulier worden opgelegd.

Om u te registreren op Treffi.be, vereisen wij dat u meerderjarig bent volgens de regelgeving van uw thuisland. Tijdens de registratie op Treffi.be zullen wij u vragen om dit te verklaren.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount dat in strijd met de voorgaande bepalingen werd geregistreerd, zonder voorafgaande verwittiging te verwijderen.

2. Uw verplichtingen als bezoeker of gebruiker van Treffi.be

2.1. Gebruik

In de mate toegestaan door dwingende regelgeving, verbindt u zich ertoe middels een garantieverbintenis om Treffi.be niet te gebruiken op een van de volgende manieren:

 1. het gebruik van Treffi.be om inhoud op te slaan of te verspreiden die inbreuk maakt op auteursrechten, octrooien, merken, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of op privacyrechten van derde partijen;
 2. het gebruik van Treffi.be om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, discriminerend, racistisch, beledigend, haatdragend is, terroristische inhoud bevat of die op een andere manier fysieke schade of letsel tegen een groep of individu bevordert;
 3. het gebruik van Treffi.be om pornografische inhoud op te slaan of te verspreiden;
 4. het gebruik van Treffi.be om persoonsgegevens op te slaan of te verspreiden, zowel van uzelf als van derden, die overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aanzien als een bijzondere categorie van persoonsgegevens;
 5. het gebruik van Treffi.be om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware of soortgelijke software bevat die Treffi.be of het systeem of de computer van andere gebruikers of een andere derde partij kan beschadigen;
 6. het gebruik van Treffi.be om andere inhoud op te slaan of te verspreiden die op een andere manier illegaal is of die in strijd is met enige andere regelgeving.
 7. het onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk, inclusief dat van Treffi.be;
 8. het wijzigen, doorbreken of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen, inclusief die van Treffi.be;
 9. zonder toestemming, het verstrekken van valse identificatie-informatie of het zich voordoen als een andere gebruiker om toegang te krijgen tot een ander gebruikersaccount, computers of netwerken die verband houden met Treffi.be;
 10. het zich verschaffen van toegang tot of het gebruik van onderdelen van Treffi.be waartoe u niet gemachtigd bent om deze te raadplegen of te gebruiken;
 11. het verstoren van de werking van Treffi.be, bijvoorbeeld door spamming, DDoS-aanvallen, enz;
 12. het gebruik van Treffi.be om ongevraagde berichten, spam of andere valse of misleidende informatie te verspreiden;
 13. het uitvoeren van enige andere activiteit die illegaal is of de rechten van anderen schendt, of het verstrekken van informatie over illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount en de toegang tot Treffi.be zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen bij overtreding van deze bepaling, onverminderd het recht van Treffi tot het instellen van de nodige vorderingen in rechte.

2.2. Geheimhouding van uw logingegevens

U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw logingegevens. U verbindt zich er dan ook toe om de volgende maatregelen in acht te nemen:

 1. U erkent dat uw logingegevens strikt persoonlijk zijn en dus niet mogen doorgegeven worden aan eender welke andere persoon, noch mogen opgeschreven worden of in een onbeveiligd digitaal bestand mogen bewaard worden.
 2. U dient discreet te handelen wanneer u uw logingegevens ingeeft op Treffi.be, om te vermijden dat een derde partij fysiek kennis kan nemen van uw logingegevens.
 3. U mag geen derde partijen machtigen om uw toestel te gebruiken terwijl u nog ingelogd bent op Treffi.be.
 4. U dient een up-to-date antiviruspakket en firewall te installeren op uw toestel.

Indien een derde partij toegang en/of controle verkrijgt tot uw gebruikersaccount en/of enige handeling met betrekking tot uw gebruikersaccount stelt, en dit als gevolg van uw schending van de voorgaande maatregelen, kunnen wij hier geenszins voor aansprakelijk gesteld worden. Indien een dergelijke onrechtmatige toegang, controle en/of handeling door een derde ingevolge uw wanprestatie bovendien gepaard gaat met een onrechtmatig gebruik door deze derde van Treffi.be in strijd met artikel 2.1, zal u ons hiervoor vrijwaren overeenkomstig artikel 2.3.

2.3. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Treffi, haar contractanten, agenten, werknemers, bestuurders of gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit, of waarvan wordt beweerd dat ze het gevolg zijn van uw schending van een bepaling van dit artikel.

3. Links naar andere websites

Treffi.be kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Treffi vallen. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Treffi van een dergelijke website en Treffi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites.

4. Intellectueel eigendom en gebruikslicentie

U erkent dat Treffi of derden eigenaar zijn van alle rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of aanvragen tot een intellectuele beschermingsrecht, met betrekking tot Treffi.be en alle software of documentatie die daarin wordt gebruikt, evenals alle knowhow die verband houdt met Treffi.be. U erkent dat Treffi.be door Treffi is ontwikkeld, gecompileerd, voorbereid en aangepast door toepassing van methodologieën die zijn ontwikkeld en toegepast door de toepassing van aanzienlijke tijd, moeite en budget, en dat Treffi.be een waardevol intellectueel eigendomsbestanddeel is van Treffi. Alle huidige en toekomstige rechten op bedrijfsgeheimen, octrooien, auteursrechten, merken, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot Treffi.be, zijn en blijven te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van Treffi.

Treffi verleent u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van Treffi.be in overeenstemming met artikel 2, en dit voor de duur van deze Overeenkomst.

5. Vergoedingen

Treffi.be wordt aangeboden onder twee types van gebruikersaccounts: een gebruikersaccount dat kosteloos is (hierna: “Gratis Account”), en een betalend gebruikersaccount (hierna: “Premium Account”).

U kan een beperkt deel van Treffi.be gebruiken via een Gratis Account, die de volgende beperking bevat: maximaal 10 vrienden.

De kostprijs van een Premium Account kan worden geraadpleegd op Treffi.be. De betaling van uw Premium Account is slechts mogelijk via de betalingsdienstaanbieder Stripe.

Bij de niet-betaling van de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van een Premium Account op de verjaardag van de Overeenkomst, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Indien betaling binnen de 15 dagen alsnog uitblijft, zullen wij zonder verdere verwittiging uw Premium Account omvormen naar een Gratis Account.

Treffi behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en tegen betaling aanvullende optionele diensten te verlenen.

6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen u en Treffi wordt aangegaan voor onbepaalde duur, en is op ieder moment door u opzegbaar middels het verwijderen van uw gebruikersaccount. Uw opzegging verleent evenwel geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoedingen in het kader van een Premium Account.

U gaat ermee akkoord dat Treffi, met of zonder opgaaf van reden, uw registratie op Treffi onmiddellijk kan beëindigen of uw toegang tot Treffi.be kan beperken of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zonder het voorgaande te beperken, kan het volgende leiden tot een beëindiging van het gebruik van Treffi.be door Treffi:

 1. Het aanmaken van een gebruikersaccount dat in strijd is met artikel 1;
 2. Iedere inbreuk op uw verplichtingen als gebruiker van Treffi.be overeenkomstig artikel 2;
 3. Gerechtelijke bevelen of bevelen van andere overheidsinstanties;
 4. Onverwachte technische kwesties of problemen;
 5. Inactiviteit: na drie maanden zonder enige login van u op Treffi.be zullen wij u per e-mail een herinnering sturen met de vermelding dat uw gebruikersaccount zal worden verwijderd indien u niet opnieuw inlogt binnen de zes maanden na datum van de e-mail. Indien u zes maanden nadien, oftewel negen maanden na uw laatste login op Treffi.be, niet hebt ingelogd, zullen wij uw gebruikersaccount zonder voorafgaande verwittiging verwijderen.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover Treffi uw persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke zijn volgende bepalingen van toepassing: Treffi verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig. Wij verwerken enkel uw naam, voornaam, e-mailadres, uw betalingsgegevens van uw Stripe-account en de door u ingegeven interesses. De verwerkingsgronden die Treffi hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, het gerechtvaardigd belang en uw toestemming.

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die Treffi bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals IT-ondernemingen die ons bijstaan voor de hosting en onderhoud van de servers. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. Indien gegevens buiten de EU verwerkt worden, gebeurt dit overeenkomstig de GDPR.

Treffi neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens.

U heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan Treffi te richten, door middel van een schrijven naar het kantooradres of door het sturen van een e-mail naar info@treffi.be. U hebt ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer details omtrent het privacy beleid van Treffi kan u terecht op https://www.treffi.eu/de/privacy-policy.

8. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheden

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van Treffi.be op uw eigen risico is. De toegang tot Treffi.be, de inhoud van Treffi.be en de diensten die op Treffi.be beschikbaar worden gesteld, worden geleverd een "as is" en "as available". Treffi wijst alle expliciete en impliciete garanties en verklaringen af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot Treffi.be, de inhoud van Treffi.be, of enig advies of diensten die via Treffi.be worden geleverd, voor zover toegestaan door de wet. Treffi garandeert niet dat de toegang tot Treffi.be, de inhoud van Treffi.be en diensten die op Treffi.be beschikbaar worden gesteld, ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat gebreken in Treffi.be zullen worden gecorrigeerd. Treffi is niet verplicht om de inhoud die door andere gebruikers van Treffi.be wordt gedeeld, te controleren, goed te keuren of te onderschrijven.

In geen geval zullen Treffi, haar contractanten, agenten, werknemers, bestuurders of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade (zelfs als zij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van uw gebruik van Treffi.be of als gevolg van uw vertrouwen in de inhoud van Treffi.be of de diensten die op Treffi.be worden aangeboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van gebruik of gegevens, het verlies van omzet of winst, of enige schade voor bedrijfsonderbreking, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met Treffi.be, zelfs als Treffi is geadviseerd of gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht of dergelijke schade te voorzien was.

Onverminderd het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van Treffi, haar contractanten, agenten, werknemers, bestuurders of gelieerde ondernemingen, voor alle aanspraken met betrekking tot Treffi.be niet meer zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Treffi is verzekerd.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken die bevoegd zijn voor de hoofdzetel van Treffi.

10. Wijzigingen van deze overeenkomst

Op deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken die bevoegd zijn voor de hoofdzetel van Treffi.

11. Varia

Deze Overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u enTreffi met betrekking tot het gebruik van Treffi.be, en vervangt alle andere overeenkomsten, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van Treffi.be.